استادشناسی
ونداد بنائی

ونداد بنائی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

ویژگی های ونداد بنائی
ارزیابی نشده
تدریس _
نمره _
امتحان _
اخلاق _
حضور و غیاب
نامشخص
تغییر کد
نامشخص
کلاس های ونداد بنائی
دانشگاه های ونداد بنائی
شاگردان ونداد بنائی

این ترم کسی به کلاس های استاد ونداد بنائی نپیوسته است.