استادشناسی
فاطمه اخلاصی

فاطمه اخلاصی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

ویژگی های فاطمه اخلاصی
کلاس های فاطمه اخلاصی

درسی برای این استاد وجود ندارد. با ثبت نام و افزودن درس، به کامل تر شدن اطلاعات او کمک کنید.

دانشگاه های فاطمه اخلاصی
شاگردان فاطمه اخلاصی

این ترم کسی به کلاس های استاد فاطمه اخلاصی نپیوسته است.