استادشناسی
پرند اخلاقی

پرند اخلاقی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

ویژگی های پرند اخلاقی
کلاس های پرند اخلاقی

درسی برای این استاد وجود ندارد. با ثبت نام و افزودن درس، به کامل تر شدن اطلاعات او کمک کنید.

دانشگاه های پرند اخلاقی
شاگردان پرند اخلاقی

این ترم کسی به کلاس های استاد پرند اخلاقی نپیوسته است.