استادشناسی
فرزانه اسدزاده

فرزانه اسدزاده

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

ویژگی های فرزانه اسدزاده
کلاس های فرزانه اسدزاده
دانشگاه های فرزانه اسدزاده
شاگردان فرزانه اسدزاده

این ترم کسی به کلاس های استاد فرزانه اسدزاده نپیوسته است.