استادشناسی
بهسا اسعدی

بهسا اسعدی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

ویژگی های بهسا اسعدی
ارزیابی نشده
تدریس _
نمره _
امتحان _
اخلاق _
حضور و غیاب
نامشخص
تغییر کد
نامشخص
کلاس های بهسا اسعدی

درسی برای این استاد وجود ندارد. با ثبت نام و افزودن درس، به کامل تر شدن اطلاعات او کمک کنید.

دانشگاه های بهسا اسعدی
شاگردان بهسا اسعدی

این ترم کسی به کلاس های استاد بهسا اسعدی نپیوسته است.