استادشناسی
عبدالرحیم اصلی

عبدالرحیم اصلی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

ویژگی های عبدالرحیم اصلی
ارزیابی نشده
تدریس _
نمره _
امتحان _
اخلاق _
حضور و غیاب
نامشخص
تغییر کد
نامشخص
کلاس های عبدالرحیم اصلی
دانشگاه های عبدالرحیم اصلی
شاگردان عبدالرحیم اصلی