استادشناسی
سیدجمال اطهاری

سیدجمال اطهاری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

ویژگی های سیدجمال اطهاری
کلاس های سیدجمال اطهاری

درسی برای این استاد وجود ندارد. با ثبت نام و افزودن درس، به کامل تر شدن اطلاعات او کمک کنید.

دانشگاه های سیدجمال اطهاری
شاگردان سیدجمال اطهاری

این ترم کسی به کلاس های استاد سیدجمال اطهاری نپیوسته است.