استادشناسی
مهدی امیدی

مهدی امیدی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

ویژگی های مهدی امیدی
کلاس های مهدی امیدی

درسی برای این استاد وجود ندارد. با ثبت نام و افزودن درس، به کامل تر شدن اطلاعات او کمک کنید.

دانشگاه های مهدی امیدی
شاگردان مهدی امیدی

این ترم کسی به کلاس های استاد مهدی امیدی نپیوسته است.