استادشناسی
شیما ایزدپناهی

شیما ایزدپناهی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

ویژگی های شیما ایزدپناهی
کلاس های شیما ایزدپناهی

درسی برای این استاد وجود ندارد. با ثبت نام و افزودن درس، به کامل تر شدن اطلاعات او کمک کنید.

دانشگاه های شیما ایزدپناهی
شاگردان شیما ایزدپناهی

این ترم کسی به کلاس های استاد شیما ایزدپناهی نپیوسته است.