استادشناسی
مهناز اکبری

مهناز اکبری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

ویژگی های مهناز اکبری
ارزیابی نشده
تدریس _
نمره _
امتحان _
اخلاق _
حضور و غیاب
نامشخص
تغییر کد
نامشخص
کلاس های مهناز اکبری

درسی برای این استاد وجود ندارد. با ثبت نام و افزودن درس، به کامل تر شدن اطلاعات او کمک کنید.

دانشگاه های مهناز اکبری
شاگردان مهناز اکبری

این ترم کسی به کلاس های استاد مهناز اکبری نپیوسته است.