استادشناسی
نیوشا اکبری

نیوشا اکبری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

ویژگی های نیوشا اکبری
ارزیابی نشده
تدریس _
نمره _
امتحان _
اخلاق _
حضور و غیاب
نامشخص
تغییر کد
نامشخص
کلاس های نیوشا اکبری
دانشگاه های نیوشا اکبری
شاگردان نیوشا اکبری

این ترم کسی به کلاس های استاد نیوشا اکبری نپیوسته است.