استادشناسی
زهره جعفری

زهره جعفری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب

ویژگی های زهره جعفری

ارزیابی نشده
سختی پاس کردن _

تدریس
_
نمره
_
امتحان
_
اخلاق
_
حضور و غیاب
نامشخص
تغییر کد
نامشخص

شاگردان زهره جعفری

کسی در سایت کالج به کلاس های استاد زهره جعفری نپیوسته است.