استادشناسی
عباس اکبرپورنیک قلب رشتی

عباس اکبرپورنیک قلب رشتی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

ویژگی های عباس اکبرپورنیک قلب رشتی
کلاس های عباس اکبرپورنیک قلب رشتی

درسی برای این استاد وجود ندارد. با ثبت نام و افزودن درس، به کامل تر شدن اطلاعات او کمک کنید.

دانشگاه های عباس اکبرپورنیک قلب رشتی
شاگردان عباس اکبرپورنیک قلب رشتی

این ترم کسی به کلاس های استاد عباس اکبرپورنیک قلب رشتی نپیوسته است.