استادشناسی
هادی بابائی

هادی بابائی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

ویژگی های هادی بابائی
کلاس های هادی بابائی

درسی برای این استاد وجود ندارد. با ثبت نام و افزودن درس، به کامل تر شدن اطلاعات او کمک کنید.

دانشگاه های هادی بابائی
شاگردان هادی بابائی

این ترم کسی به کلاس های استاد هادی بابائی نپیوسته است.