استادشناسی
عباس بازرگان هرندی

عباس بازرگان هرندی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

ویژگی های عباس بازرگان هرندی
کلاس های عباس بازرگان هرندی

درسی برای این استاد وجود ندارد. با ثبت نام و افزودن درس، به کامل تر شدن اطلاعات او کمک کنید.

دانشگاه های عباس بازرگان هرندی
شاگردان عباس بازرگان هرندی

این ترم کسی به کلاس های استاد عباس بازرگان هرندی نپیوسته است.