استادشناسی
الناز باقرنژاد

الناز باقرنژاد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

ویژگی های الناز باقرنژاد
کلاس های الناز باقرنژاد

درسی برای این استاد وجود ندارد. با ثبت نام و افزودن درس، به کامل تر شدن اطلاعات او کمک کنید.

دانشگاه های الناز باقرنژاد
شاگردان الناز باقرنژاد

این ترم کسی به کلاس های استاد الناز باقرنژاد نپیوسته است.