استادشناسی
مهشاد بختیاری

مهشاد بختیاری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

ویژگی های مهشاد بختیاری
کلاس های مهشاد بختیاری

درسی برای این استاد وجود ندارد. با ثبت نام و افزودن درس، به کامل تر شدن اطلاعات او کمک کنید.

دانشگاه های مهشاد بختیاری
شاگردان مهشاد بختیاری

این ترم کسی به کلاس های استاد مهشاد بختیاری نپیوسته است.