استادشناسی
هادی بهرامی

هادی بهرامی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

ویژگی های هادی بهرامی

2 (2 رای)
سختی پاس کردن: نیاز به کمی تلاش 2.9

تدریس
0.5
نمره
2.5
امتحان
1.5
اخلاق
3.5
حضور و غیاب
نامشخص
تغییر کد

شاگردان هادی بهرامی

کسی در سایت کالج به کلاس های استاد هادی بهرامی نپیوسته است.