استادشناسی
مهدی بهروش

مهدی بهروش

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

ویژگی های مهدی بهروش
ارزیابی نشده
تدریس _
نمره _
امتحان _
اخلاق _
حضور و غیاب
نامشخص
تغییر کد
نامشخص
کلاس های مهدی بهروش

درسی برای این استاد وجود ندارد. با ثبت نام و افزودن درس، به کامل تر شدن اطلاعات او کمک کنید.

دانشگاه های مهدی بهروش
شاگردان مهدی بهروش

این ترم کسی به کلاس های استاد مهدی بهروش نپیوسته است.