استادشناسی
اسفندیار جاسمی زرکانی

اسفندیار جاسمی زرکانی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

ویژگی های اسفندیار جاسمی زرکانی
ارزیابی نشده
تدریس _
نمره _
امتحان _
اخلاق _
حضور و غیاب
نامشخص
تغییر کد
نامشخص
کلاس های اسفندیار جاسمی زرکانی
دانشگاه های اسفندیار جاسمی زرکانی
شاگردان اسفندیار جاسمی زرکانی

این ترم کسی به کلاس های استاد اسفندیار جاسمی زرکانی نپیوسته است.