استادشناسی
ایرج جزیرِیان

ایرج جزیرِیان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

ویژگی های ایرج جزیرِیان
کلاس های ایرج جزیرِیان

درسی برای این استاد وجود ندارد. با ثبت نام و افزودن درس، به کامل تر شدن اطلاعات او کمک کنید.

دانشگاه های ایرج جزیرِیان
شاگردان ایرج جزیرِیان

این ترم کسی به کلاس های استاد ایرج جزیرِیان نپیوسته است.