استادشناسی
نیما جعفرزاده

نیما جعفرزاده

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

ویژگی های نیما جعفرزاده
ارزیابی نشده
تدریس _
نمره _
امتحان _
اخلاق _
حضور و غیاب
نامشخص
تغییر کد
نامشخص
کلاس های نیما جعفرزاده

درسی برای این استاد وجود ندارد. با ثبت نام و افزودن درس، به کامل تر شدن اطلاعات او کمک کنید.

دانشگاه های نیما جعفرزاده
شاگردان نیما جعفرزاده

این ترم کسی به کلاس های استاد نیما جعفرزاده نپیوسته است.