استادشناسی
مجید جعفری

مجید جعفری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

ویژگی های مجید جعفری
ارزیابی نشده
تدریس _
نمره _
امتحان _
اخلاق _
حضور و غیاب
نامشخص
تغییر کد
نامشخص
کلاس های مجید جعفری
دانشگاه های مجید جعفری
شاگردان مجید جعفری

این ترم کسی به کلاس های استاد مجید جعفری نپیوسته است.