استادشناسی
فریناز صادقی

فریناز صادقی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب

ویژگی های فریناز صادقی
ارزیابی نشده
تدریس _
نمره _
امتحان _
اخلاق _
حضور و غیاب
نامشخص
تغییر کد
نامشخص
شاگردان فریناز صادقی

این ترم کسی به کلاس های استاد فریناز صادقی نپیوسته است.