استادشناسی
فتانه یاری

فتانه یاری

دانشگاه افسری امام علی

ویژگی های فتانه یاری
کلاس های فتانه یاری
دانشگاه های فتانه یاری
شاگردان فتانه یاری

این ترم کسی به کلاس های استاد فتانه یاری نپیوسته است.