استادشناسی
بهزاد جمالی آقباش

بهزاد جمالی آقباش

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

ویژگی های بهزاد جمالی آقباش
کلاس های بهزاد جمالی آقباش

درسی برای این استاد وجود ندارد. با ثبت نام و افزودن درس، به کامل تر شدن اطلاعات او کمک کنید.

دانشگاه های بهزاد جمالی آقباش
شاگردان بهزاد جمالی آقباش

این ترم کسی به کلاس های استاد بهزاد جمالی آقباش نپیوسته است.