استادشناسی
آریا جمشیدی

آریا جمشیدی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

ویژگی های آریا جمشیدی
شاگردان آریا جمشیدی

این ترم کسی به کلاس های استاد آریا جمشیدی نپیوسته است.