استادشناسی
جواد جمشیدی

جواد جمشیدی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

ویژگی های جواد جمشیدی
کلاس های جواد جمشیدی

درسی برای این استاد وجود ندارد. با ثبت نام و افزودن درس، به کامل تر شدن اطلاعات او کمک کنید.

دانشگاه های جواد جمشیدی
شاگردان جواد جمشیدی

این ترم کسی به کلاس های استاد جواد جمشیدی نپیوسته است.