استادشناسی
رضا جمشیدی

رضا جمشیدی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

ویژگی های رضا جمشیدی
شاگردان رضا جمشیدی

این ترم کسی به کلاس های استاد رضا جمشیدی نپیوسته است.