استادشناسی
قدسیه جنتی

قدسیه جنتی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

ویژگی های قدسیه جنتی
کلاس های قدسیه جنتی

درسی برای این استاد وجود ندارد. با ثبت نام و افزودن درس، به کامل تر شدن اطلاعات او کمک کنید.

دانشگاه های قدسیه جنتی
شاگردان قدسیه جنتی

این ترم کسی به کلاس های استاد قدسیه جنتی نپیوسته است.