استادشناسی
مهرداد جوادی

مهرداد جوادی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

ویژگی های مهرداد جوادی
ارزیابی نشده
تدریس _
نمره _
امتحان _
اخلاق _
حضور و غیاب
نامشخص
تغییر کد
نامشخص
شاگردان مهرداد جوادی

این ترم کسی به کلاس های استاد مهرداد جوادی نپیوسته است.