استادشناسی
پویا جودی گل لر

پویا جودی گل لر

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

ویژگی های پویا جودی گل لر
کلاس های پویا جودی گل لر

درسی برای این استاد وجود ندارد. با ثبت نام و افزودن درس، به کامل تر شدن اطلاعات او کمک کنید.

دانشگاه های پویا جودی گل لر
شاگردان پویا جودی گل لر

این ترم کسی به کلاس های استاد پویا جودی گل لر نپیوسته است.