استادشناسی
پرستو کعبی نژاد

پرستو کعبی نژاد

دانشگاه افسری امام علی

ویژگی های پرستو کعبی نژاد
کلاس های پرستو کعبی نژاد
دانشگاه های پرستو کعبی نژاد
شاگردان پرستو کعبی نژاد

این ترم کسی به کلاس های استاد پرستو کعبی نژاد نپیوسته است.