استادشناسی
کبری حاجی زاده

کبری حاجی زاده

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

ویژگی های کبری حاجی زاده
کلاس های کبری حاجی زاده
دانشگاه های کبری حاجی زاده
شاگردان کبری حاجی زاده

این ترم کسی به کلاس های استاد کبری حاجی زاده نپیوسته است.