استادشناسی
خلیل حاجی پور

خلیل حاجی پور

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

ویژگی های خلیل حاجی پور
ارزیابی نشده
تدریس _
نمره _
امتحان _
اخلاق _
حضور و غیاب
نامشخص
تغییر کد
نامشخص
کلاس های خلیل حاجی پور

درسی برای این استاد وجود ندارد. با ثبت نام و افزودن درس، به کامل تر شدن اطلاعات او کمک کنید.

دانشگاه های خلیل حاجی پور
شاگردان خلیل حاجی پور

این ترم کسی به کلاس های استاد خلیل حاجی پور نپیوسته است.