استادشناسی
علیرضا حبیب نژاد کورایم

علیرضا حبیب نژاد کورایم

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

ویژگی های علیرضا حبیب نژاد کورایم
ارزیابی نشده
تدریس _
نمره _
امتحان _
اخلاق _
حضور و غیاب
نامشخص
تغییر کد
نامشخص
کلاس های علیرضا حبیب نژاد کورایم
دانشگاه های علیرضا حبیب نژاد کورایم
شاگردان علیرضا حبیب نژاد کورایم

این ترم کسی به کلاس های استاد علیرضا حبیب نژاد کورایم نپیوسته است.