استادشناسی
عباس حسنی

عباس حسنی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

ویژگی های عباس حسنی
ارزیابی نشده
تدریس _
نمره _
امتحان _
اخلاق _
حضور و غیاب
نامشخص
تغییر کد
نامشخص
کلاس های عباس حسنی

درسی برای این استاد وجود ندارد. با ثبت نام و افزودن درس، به کامل تر شدن اطلاعات او کمک کنید.

شاگردان عباس حسنی

این ترم کسی به کلاس های استاد عباس حسنی نپیوسته است.