استادشناسی
شیما السادات حسینی

شیما السادات حسینی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

ویژگی های شیما السادات حسینی
کلاس های شیما السادات حسینی

درسی برای این استاد وجود ندارد. با ثبت نام و افزودن درس، به کامل تر شدن اطلاعات او کمک کنید.

دانشگاه های شیما السادات حسینی
شاگردان شیما السادات حسینی

این ترم کسی به کلاس های استاد شیما السادات حسینی نپیوسته است.