استادشناسی
علیرضا فرجی

علیرضا فرجی

دانشگاه افسری امام علی

ویژگی های علیرضا فرجی
ارزیابی نشده
تدریس _
نمره _
امتحان _
اخلاق _
حضور و غیاب
نامشخص
تغییر کد
نامشخص
کلاس های علیرضا فرجی
دانشگاه های علیرضا فرجی
شاگردان علیرضا فرجی

این ترم کسی به کلاس های استاد علیرضا فرجی نپیوسته است.