استادشناسی
پریسا زیارتی

پریسا زیارتی

دانشگاه افسری امام علی

ویژگی های پریسا زیارتی
ارزیابی نشده
تدریس _
نمره _
امتحان _
اخلاق _
حضور و غیاب
نامشخص
تغییر کد
نامشخص
کلاس های پریسا زیارتی
دانشگاه های پریسا زیارتی
شاگردان پریسا زیارتی

این ترم کسی به کلاس های استاد پریسا زیارتی نپیوسته است.