استادشناسی
سیامک خاله اوغلی

سیامک خاله اوغلی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

ویژگی های سیامک خاله اوغلی

1.5 (1 رای)
سختی پاس کردن: نیاز به تلاش مضاعف 3.3

تدریس
2
نمره
1
امتحان
2
اخلاق
1
حضور و غیاب
تغییر کد

کلاس های سیامک خاله اوغلی

دانشگاه های سیامک خاله اوغلی

شاگردان سیامک خاله اوغلی

کسی در سایت کالج به کلاس های استاد سیامک خاله اوغلی نپیوسته است.