استادشناسی
ابوالفضل خاکبازان

ابوالفضل خاکبازان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

ویژگی های ابوالفضل خاکبازان
کلاس های ابوالفضل خاکبازان

درسی برای این استاد وجود ندارد. با ثبت نام و افزودن درس، به کامل تر شدن اطلاعات او کمک کنید.

دانشگاه های ابوالفضل خاکبازان
شاگردان ابوالفضل خاکبازان

این ترم کسی به کلاس های استاد ابوالفضل خاکبازان نپیوسته است.