استادشناسی
سیدمهدی خرسندی جو

سیدمهدی خرسندی جو

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

ویژگی های سیدمهدی خرسندی جو
کلاس های سیدمهدی خرسندی جو
دانشگاه های سیدمهدی خرسندی جو
شاگردان سیدمهدی خرسندی جو

این ترم کسی به کلاس های استاد سیدمهدی خرسندی جو نپیوسته است.