استادشناسی
حامده عظیمی زاده

حامده عظیمی زاده

دانشگاه افسری امام علی

ویژگی های حامده عظیمی زاده
کلاس های حامده عظیمی زاده
دانشگاه های حامده عظیمی زاده
شاگردان حامده عظیمی زاده

این ترم کسی به کلاس های استاد حامده عظیمی زاده نپیوسته است.