استادشناسی
مسعود دبیروزیری

مسعود دبیروزیری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

ویژگی های مسعود دبیروزیری
ارزیابی نشده
تدریس _
نمره _
امتحان _
اخلاق _
حضور و غیاب
نامشخص
تغییر کد
نامشخص
کلاس های مسعود دبیروزیری

درسی برای این استاد وجود ندارد. با ثبت نام و افزودن درس، به کامل تر شدن اطلاعات او کمک کنید.

دانشگاه های مسعود دبیروزیری
شاگردان مسعود دبیروزیری

این ترم کسی به کلاس های استاد مسعود دبیروزیری نپیوسته است.