استادشناسی
اصغر درویشی

اصغر درویشی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

ویژگی های اصغر درویشی

4 (3 رای)
سختی پاس کردن: آسان 1.3

تدریس
3.3
نمره
4.3
امتحان
3.3
اخلاق
5
حضور و غیاب
تغییر کد
نامشخص

شاگردان اصغر درویشی