استادشناسی
اصغر درویشی

اصغر درویشی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

ویژگی های اصغر درویشی
کلاس های اصغر درویشی
دانشگاه های اصغر درویشی
شاگردان اصغر درویشی

این ترم کسی به کلاس های استاد اصغر درویشی نپیوسته است.