استادشناسی
سید جمال الدین دریاباری

سید جمال الدین دریاباری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

ویژگی های سید جمال الدین دریاباری
کلاس های سید جمال الدین دریاباری

درسی برای این استاد وجود ندارد. با ثبت نام و افزودن درس، به کامل تر شدن اطلاعات او کمک کنید.

دانشگاه های سید جمال الدین دریاباری
شاگردان سید جمال الدین دریاباری

این ترم کسی به کلاس های استاد سید جمال الدین دریاباری نپیوسته است.