استادشناسی
اکرم کریمی

اکرم کریمی

دانشگاه افسری امام علی

ویژگی های اکرم کریمی
کلاس های اکرم کریمی
دانشگاه های اکرم کریمی
شاگردان اکرم کریمی

این ترم کسی به کلاس های استاد اکرم کریمی نپیوسته است.