استادشناسی
جواد دلدار شیخی

جواد دلدار شیخی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

ویژگی های جواد دلدار شیخی
کلاس های جواد دلدار شیخی

درسی برای این استاد وجود ندارد. با ثبت نام و افزودن درس، به کامل تر شدن اطلاعات او کمک کنید.

دانشگاه های جواد دلدار شیخی
شاگردان جواد دلدار شیخی

این ترم کسی به کلاس های استاد جواد دلدار شیخی نپیوسته است.