استادشناسی
علی ذاکری

علی ذاکری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

ویژگی های علی ذاکری
شاگردان علی ذاکری

این ترم کسی به کلاس های استاد علی ذاکری نپیوسته است.